DNT Symbol

DNT logo

ངོ་རྟགས་ཀྱི་བཤད་པ།།

འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་གི་ངོ་རྟགས་འདི་ ཁམ་ཤིང་མེ་ཏོག་ ཤར་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། ཁམ་ཤིང་མེ་ཏོག་འདི་ གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ཚེད་རྫོགས་ཏེ་ གནམ་སོ་ཁའི་དུས་ལུ་ མེ་ཏོག་འགོ་དང་པ་ཤར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་འདི་གི་དུས་ཚོད་གསར་པའི་ གཞི་བདེ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ དེ་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་ རེ་བ་བསྐྱེད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན།…Read More

Description of Druk Nyamruup Tshogpa’s Election Symbol: Khamshing Meto

Peach blossom, known in Dzongkha as Khamshing Meto, is the election Symbol of Druk Nyamrp Tshogpa. The blossom paints the first colour of the spring and it represents hope, the essence of the Human spirit that embraces the virtuous aspiration of peace, happiness and prosperity… Read More